Szanowni Rodzice

Proszę o zapoznanie się z nowymi procedurami dotyczącymi pobytu dziecka w przedszkolu w okresie stanu epidemicznego oraz wypełnienie dokumentu. oswiadczenie rodzica

Dokument należy dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki lub wysłania dzień wcześniej na adres przedszkola przedszkole@p49.edu.gdynia.pl 

 Brak dokumentu skutkuje nie przyjęciem dziecka w tym dniu do przedszkola. Proszę o cierpliwość i czas w trakcie przyprowadzania i odbioru dzieci- zachowanie 2 m odległości od siebie na zewnątrz budynku.

Organizacja pracy

Przedszkole będzie czynne w godzinach 6.30 – 16.30 . Dzieci będą w grupach mieszanych wiekowo, nie w swoich salach. Liczebność grupy do 12 dzieci. Grupy nie mogą kontaktować się ze sobą. Ograniczona będzie ilość zabawek w salach, które musimy systematycznie dezynfekować. Pracownicy będą pracować w środkach ochrony osobistej.  Pełniona jest funkcja opiekuńczo-wychowawcza.

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe i złożyć stosowne oświadczenia.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący na oddanie/odebranie dziecka do/z placówki zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 – 2 m od siebie.
 3. Rodzice, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując  bezpieczną odległości  2 m od siebie.
 4. W przedsionku przedszkola/części wspólnej przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi.
 5. Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę i zapisuje czas wejścia. 
 6. W czasie mierzenia temperatury ciała dziecka, rodzic i dziecko muszą mieć zakryte usta i nos.
 7. W przypadku stwierdzenia podwyższonej  temperatury lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola.
 8. Po zmierzeniu temperatury ciała dziecka, rodzic w przedsionku przedszkola przekazuje, je pracownikowi placówki.
 9. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciel.
 10. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej podejrzeniem chorobą rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola.
 11. Dziecko chorujące na astmę lub alergiczny nieżyt nosa może uczęszczać do przedszkola tylko po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.
 12. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek
  i innych przedmiotów z domu.
 13. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza się w sposób przyjęty w placówce
  i oczekuje  w przedsionku przedszkola.
 14. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni podczas czynności ubierania się, a następnie odprowadza dziecko i w przedsionku przedszkola przekazuje rodzicowi.
 15. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu podczas pobytu dziecka w danym dniu w przedszkolu możliwe jest wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.
 2. W szatni i podczas wychodzenia na dwór stosuje się rotacyjność grup.
 3. Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.
 4. Pracownik placówki dezynfekuje regularnie sprzęt lub czyści go z użyciem detergentu po zabawie. (dodatkowo sprzęt jest dezynfekowany rano przed rozpoczęciem zabaw na dworze).
 5. Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun myje i dezynfekuje ręce.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki, np. na spacer.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.
 2. Przedszkole zawiadamia rodziców  o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.
 3. O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie ze wskazaniami.
 4. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID 19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. NALEŻY WSTRZYMAĆ PRZYJMOWANIE KOLEJNYCH DZIECI , POWIADOMIĆ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ
 6. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 7. Obszar, w którym poruszał się pracownik / dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 8. W przypadku niedostosowania się rodziców do postanowień niniejszej procedury tj. ukrywania:

 -prawdy o stanie zdrowia dziecka;

-prawdy o przebywaniu  dziecka w jednym domu z osobą będącą  na kwarantannie lub chorą  na Covid-19;

-uporczywego przyprowadzania dziecka z katarem, kaszlem, gorączką lub innymi widocznymi objawami chorobowymi; co jest sprzeczne z art. 155 Ustawy Prawo oświatowe oraz art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dyrektor przedszkola jest zobowiązany do natychmiastowego złożenia wniosku  do Sądu Rodzinnego w celu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej dziecka.

 

Sytuacja jest dynamiczna, będziemy na bieżąco Państwa informować o ewentualnych zmianach.

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA OD 18 MAJA
Zmiana wielkości czcionki