Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

Rozpocznie się 12 marca 2019 roku zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu Nr 371/2019/VIII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2019 r.

 Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
 

 Lp.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1 2 3 4
1

 

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

(www.gdynia.pl/rekrutacja)

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

12 marca 2019 r.

o godz. 12.00

 

X

X

 

 

 

4 czerwca 2019 r.

o godz. 12.00

2

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym 
 

od 12 marca

 od godz. 12.00

do 26 marca 2019 r.

do godz. 16.00

 

od 4 czerwca

od godz.12.00

do 10 czerwca 2019 r.

do godz. 16.00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

nie zakwalifikowanych 

     

9 kwietnia 2019 r.

o godz. 15.00

14 czerwca 2019 r.

o godz.15.00

4 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany do 15 kwietnia 2019 r.

do godz. 17.00

do 18 czerwca 2019 r.

do godz. 17.00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

23 kwietnia 2019 r.

o godz. 15.00

 21 czerwca 2019 r.

o godz.15.00

6

 

 

 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc  X 30 sierpnia 2019 r.

o godz.15.00

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019-2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:

 1)  dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się – 55 pkt. –  kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;

2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym – 20 pkt.;

3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;

4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie –  8 pkt.; – kryterium dotyczy tylko przedszkoli;

5)   dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy   od  osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.;

6)przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest  najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od  jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  –  2 pkt. 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

  • oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
  • oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem  nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
  • oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego  dziecka  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
  • oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin  korzystania z opieki przedszkolnej;
  • oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
  • oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).