Drodzy Rodzice,

w związku z  zaostrzeniem zasad związanych z pandemią Covid-19 informujemy, że przedszkole od 29 marca do 9 kwietnia 2021r. będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie.

Zgodnie z paragrafem 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 26.03.2021r.

” 4. Dyrektor przedszkola (…), na wniosek:

1)    rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2)   rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci. “

kkk

Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o wypełnienie załączonego wniosku, podpisanie go i przesłanie scanu dokumentu na adres przedszkole@p49.edu.gdynia.pl

kk

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ

kk

Pozostałe dzieci będą miały prowadzone zadania  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zapraszamy na stronę przedszkola i do zakładki Informacje grup i do zakładki poszczególnych grup w celu korzystania z załączonych materiałów.

ccc

Komunikat ws. obwieszczenia PREZESA RADY MINISTRÓW
Zmiana wielkości czcionki