Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu oraz rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu 49 w Gdyni od 1 września 2021r.

Podstawa prawna:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)

 • Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567)

 • Oświadczenie Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2020, poz 910.)

Cel procedury :

zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana.

 I. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe bez wyraźnych objawów chorobowych tak jak: kaszel, katar, biegunka, wysypka, zaczerwienione oczy i złożyć stosowne oświadczenia .

 2. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów .

 3. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola:

 4. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci nowoprzyjętych w roku szkolnym 2021/2022 mogą wchodzić i przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. Czas możliwości wejścia rodziców do przedszkola ustala się na okres do 30 września 2021r.

 5. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających kolejny rok do naszego przedszkola nie wchodzą do placówki.

 6. Do przedszkola wpuszczana jest określona liczba rodziców/prawnych opiekunów z dziećmi. W tym samym czasie może przebywać w placówce 5 par (rodzic + dziecko). Z dzieckiem może wejść do placówki tylko jedna osoba dorosła.

 7. Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący przed budynkiem na oddanie/odebranie dziecka do/z placówki zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 – 2 m od siebie.

 8. W przedsionku przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi.

 9. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciel.

 10. Temperatura ciała dziecka mierzona jest wtedy, kiedy zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 11. W razie podwyższonej temperatury ( 37,5) lub widocznych objawów chorobowych, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do jak najszybszego odebrania dziecka z przedszkola. Rodzic/opiekun prawny zostanie powiadomiony o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną.

 12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

 13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 14. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej podejrzeniem COVID-19 rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola.

 15. Dziecko chorujące na astmę lub alergiczny nieżyt nosa może uczęszczać do przedszkola tylko po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.

 16. Na czas epidemii wprowadza się zakaz przynoszenia i wynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z/do domu. W przypadku materiałów i pomocy przyniesionych z domu lub wynoszonych z przedszkola, przedmioty musza być poddane 48 godzinnej kwarantannie.

 17. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza się w sposób przyjęty w placówce i oczekuje  w przedsionku przedszkola.

 18. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni podczas czynności ubierania się, a następnie odprowadza dziecko i w przedsionku przedszkola przekazuje rodzicowi.

 19. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu podczas pobytu dziecka w danym dniu w przedszkolu możliwe jest wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.

II. SCHEMAT SCHODZENIA I ROZCHODZENIA SIĘ DZIECI W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH 

Dzieci schodzą się do przedszkola od godziny 6.00.

Schodzenie się dzieci : Transmisja ewentualnego zakażenie

od godziny 6.00 – 6.30 wszystkie grupy razem,
od godzinny 6.30 – 7.00  grupa Fioletowa, Grupa Niebieska i Grupa Żółta razem na piętrze,
od godziny 6.30 – 7.30 Grupa Zielona i Grupa Różowa razem
od godziny 7.00 – 7.30 Grupa Niebieska i Grupa Żółta razem na piętrze
od godziny 7.30 wszystkie dzieci wraz z nauczycielami przechodzą do swojej sali.

Rozchodzenie się dzieci  Transmisja ewentualnego zakażenie:

od godziny 15.30 – 16.00 Grupa Różowa i Grupa Fioletowa razem,

od godziny 16.00 – 16.30 Grupa Różowa i Grupa Fioletowa i Grupa Zielona

od godziny 16.00 – 16.30 Grupa Niebieska i Grupa Żółta razem na piętrze

od godziny  16.30 – 17.00 wszystkie grupy razem.

III. PRZEMIESZCZANIE SIĘ W RAMACH KORZYSTANIA ZE WSPÓLNEJ ŁAZIENKI

 1. Dzieci z Grupy Fioletowej korzystają ze wspólnej łazienki znajdującej się w Grupie Żółtej

 2. Korzystnie z łazienki przez dzieci z Grupy Fioletowej musi ograniczyć się do bezdotykowego przejścia przez sale Grupy Żółtej

 3. Grupa Żółta umożliwia bezkolizyjne przemieszczanie się dzieci z Grupy Fioletowej do łazienki.

 4. Po każdorazowym skorzystaniu przez grupy z łazienki, dokonuje się jej dezynfekcji.

 5. W związku z brakiem możliwości wykluczenia przemieszczania się obu grup transmisja ewentualnego zakażenia odnosi się do obu grup w pełnym zakresie.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 1. Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.

 2. W szatni i podczas wychodzenia na dwór stosuje się rotacyjność grup.

 3. Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.

 4. Pracownik placówki dezynfekuje regularnie sprzęt lub czyści go z użyciem detergentu przed zabawą.

 5. Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun myje i dezynfekuje ręce.

 6. Poza teren placówki dzieci wraz z opiekunami mogą wyjść poza tylko na spacer.

V. ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

Placówka przestrzega  zasad sanitarnych zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego:

 1. Placówka pracuje według ustalonego planu higieny , który w okresie stanu epidemicznego został dostosowany do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego .

 2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19.

 3. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.

 4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk .

 5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników .

 6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 7. Sprzęty na placu zabaw regularnie dezynfekuje się przy użyciu środka do dezynfekcji lub sprzętu do tego dedykowanego lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie .

 8. Mycie sprzętu wykonywane jest wodą z detergentem. Dezynfekcję stosuje się ściśle według zaleceń producenta.

VI. ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE

 1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki)

 2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie imprezy, teatrzyki, warsztaty, pokazy, koncerty, festyny dziecięce i rodzinne prowadzone przez osoby z zewnątrz.

 3. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych pozostawiają towar w przedsionku wejścia gospodarczego, w dedykowanych pojemnikach. Po wyjściu dostawcy, pracownicy kuchni lub konserwator przenosi towar do odpowiedniego magazynu.

 4. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 24 godzinnej kwarantannie.

 5. Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach.

VII. WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek dokonywania samoobserwacji. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinni pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 2. Zadania pracowników:

 3. Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.

 4. Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.

 5. Pracownik obsługi systematycznie dezynfekuje przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.), powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).

 6. Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.

 7. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź samemu myć dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

 8. Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 9. Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.

 10. Przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.

 11. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 12. Nauczyciele przechodzący z grupy do grupy (nadgodziny, nauczyciel jęz. Angielskiego, logopeda i religia) zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz jeżeli zasłaniają nos i usta to zmiana na nową maseczkę.

 13. Pracownicy  zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).

VIII. GASTRONOMIA – WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:

 • stosowania środków ochrony osobistej,

 • zachowanie bezpiecznej odległości przy stanowiskach pracy,

 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,

 • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 olub wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.

 1. Posiłki na piętrze wydawane są przez pracowników kuchni i przekazywane woźnej oddziałowej. Na parterze posiłki przekazywane są przeznaczoną do tego celu windą. Na sale posiłki wnoszą woźne oddziałowe.

 2. Podczas wydawania posiłków woźna musi mieć założoną maseczkę oraz rękawiczki.

 3. Każde dziecko otrzymuje posiłek na swoim talerzu, je swoimi sztućcami, pije ze swojego kubka.

 4. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia na zaplecze kuchenne.

 IX. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.

 2. Dyrektor przedszkola wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce i telefonicznie zawiadamia rodziców o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.                                                                                     

 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.

 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.

 5. O zdarzeniu (dziecko i pracownik w przedszkolu z podejrzeniem koronawirusa) dyrektor/wicedyrektor informuje miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie z jej wskazaniami.

 6. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 8. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada Wicedyrektor.

 9. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor/wicedyrektor wraz z obsługą.

 10. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl  odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

Załącznik  do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19

Gdynia ……………………………..2021 r.


ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW


Podstawą do przetwarzania danych w związku z oświadczeniem o stanie zdrowia jest Oświadczenie Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374,567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.
Imię i nazwisko dziecka: ……………………….……………………………………………..
1. Niniejszym wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała mojego dziecka, wychowanka Przedszkola nr 49 w Gdyni w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego chorobą COVID-19 przy użyciu bezdotykowego termometru, każdego dnia podczas wejścia do przedszkola oraz podczas pobytu dziecka w przedszkolu . Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych
i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

2. Oświadczam, że do przedszkola będę przyprowadzać dziecko; a. zdrowe, b. bez widocznych objawów chorobowych (duszności, kaszel, katar, wysypka), c. które nie miało kontaktu z osobami, u których stwierdzono Covid-19 lub przebywających w kwarantannie

3. Zapoznałem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie stanu epidemii obowiązujące w Przedszkolu nr 49 w Gdyni, nowe zasady higieny i reżimu sanitarnego,

4. Jestem świadomy możliwości zakażenia mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19. Jestem świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami,

5. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do przedszkola, dowożeniem go do placówki, tym samym na narażenie zakażeniem COVID-19 jest po mojej stronie,

6. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez dyrekcję, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki,

7. W przypadku zachorowania mojego dziecka w przedszkolu, zobowiązuję się do odbierania telefonu z placówki i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.

Niniejsze oświadczenia składam zgodnie z prawdą, wiedząc, że za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega się odpowiedzialności karnej zgodnie z § 233 kodeksu karnego.

………………………….……….………………                         ………………………………………………………………………….
Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                   Podpis rodzica/prawnego opiekuna