W celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy, że:

Administratorem PAŃSTWA danych osobowych jest PRZEDSZKOLE NR 49 Z SIEDZIBĄ
W GDYNI UL. STEYERA 2,
NIP: 958-00-33-735,

 reprezentowany przez Dyrektor mgr Agnieszkę Rymasz.

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST:

Małgorzata Panfil

iodp49gdynia@wp.pl

Yellow computer folder with key. Isolated 3d image

 Podstawą przetwarzania są:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2017, poz. 2198).
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 949).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 591).

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań przedszkola.

 1. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
  • podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  • szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku szkolnego,
  • Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
 3. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych o:
  – sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej, ograniczenie przetwarzania danych osobowych, dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 6. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 7. Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest niezbędne do zawarcia umowy z Przedszkolem oraz wykonywania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka. Wstrzymanie się od podania danych osobowych Państwa lub dziecka uniemożliwi przyjęcie dziecka do Przedszkola.
 8. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 9. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.