images

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

„Przedszkole talentów – rozwijanie  uzdolnień i zainteresowań dzieci”.

„Edukacja europejska i wielokulturowa”.

„Edukacja czytelnicza  i medialna”.

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

Program wychowania przedszkolnego autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo ; wydawnictwo Mac – program edukacji przedszkolnej realizują Grupy Różowa, Zielona, Fioletowa i Żółta

 „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” autorstwa M. Chludzińskiej, A. Kacprzak Kołakowskiej, A. Kucharczyk Grupa Niebieska 

,,Dwujęzyczna dzieci” – program realizują wszystkie grupy;

,,Kochamy dobrego Boga” – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski – program realizują Grupa Żółta i Niebieska.

Programy wychowania przedszkolnego są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. z 2017r., poz. 895).

Od 1 września 2017 r. obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.  podstawa_programowa


PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 „ Badacze przeszłości” – nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury” realizacja :

 • Rodzina – drzewo genealogiczne (rodzaje), dawne dziecięce zabawy i zabawki, wyliczanki, dom i urządzenia domowe, inne
 • Historia w regionie – legendy, herby, pojęcie – zabytek, pomnik, tradycje, gwara, kulinaria, muzyka, stroje, inne
 • Przysłowia i możliwości ich wykorzystania w procesie wychowania
 • Dawne zawody
 • Inne elementy kultury i historii do wykorzystania w przedszkolu

• „Edukacja ekologiczna – rozwijanie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze”

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

Program wychowania przedszkolnego autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo ; wydawnictwo Mac – program edukacji przedszkolnej realizują wszystkie grupy;
,,Sing and song”program realizują wszystkie grupy;
,,Kochamy dobrego Boga” – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski – program realizują Grupa Żółta i Niebieska.

Programy wychowania przedszkolnego są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. z 2017r., poz. 895).

Od 1 września 2017 r. obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.  podstawa_programowa


PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 „Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości”. Rozwijanie takich postaw jak: szacunek, życzliwość, pokojowość, otwartość, akceptacja i tolerancja, nabywanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania prostych problemów w życiu społecznym.

Dziecko:

 1. Prezentuje postawy społeczno-moralne (np. samodzielność, rzetelność, szacunek, opiekuńczość, empatię, odróżnianie dobra od zła, zainteresowanie otoczeniem społecznym) i respektuje normy społeczne, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze,
 2. Jest samodzielne w wykonywaniu czynności samoobsługowych i innych zadań,
 3. Jest twórcze i kreatywne w zabawach organizowanych w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu,
 4. W sposób naturalny rozwija zainteresowania zabawami prowadzącymi do poznawania zawodów wykonywanych przez swoich rodziców,
 5. Otrzymuje wsparcie psychologiczno-pedagogiczne adekwatnie do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 6. Wie, jak bezpiecznie korzystać z podstawowych narzędzi i zasobów cyfrowych, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych za pomocą metod kształcenia na odległość.

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

,,Nasze przedszkole” – autorzy: M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba – Żabińska ; wydawnictwo Mac.

– program edukacji przedszkolnej realizują grupy; I, II, III, IV, V

,,Here`s Patch the Puppy 1” – autorzy: J. Morris, J. Ramsen ; wydawnictwo Macmillan.

Programy wychowania przedszkolnego są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. z 2017r., poz. 895).

Od 1 września 2017 r. obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.  podstawa_programowa


PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

WYBITNI POLACY

Dziecko:

 1. Zna imiona i nazwiska wielkich Polaków omawianych podczas zajęć;
 2. Potrafi opowiedzieć o ich dokonaniach i pasjach;
 3. Czerpie wzory do naśladowania z ich postaw względem życia;
 4. Rozwija swoje pasje i zainteresowania ;
 5. Chętnie uczestniczy w różnych zajęciach , podczas których poznaje dokonania sławnych Polaków.

PRZEBOJOWE PRZEDSZKOLAKI

Dziecko:

 1. Aktywnie bierze udział w zajęciach organizowanych w przedszkolu oraz w proponowanych konkursach;
 2. Rozwija swoje zainteresowania i umiejętności;
 3. Potrafi zaprezentować swoje umiejętności przed szerszą widownią;
 4. Zgodnie współpracuje w zespole;
 5. Rozwija wyobraźnię i twórczą ekspresję;
 6. Chętnie uczestniczy w przedstawieniach teatralnych, warsztatach plastycznych, muzycznych i koncertach, olimpiadach sportowych itp.
 7. Zna zawody wykonywane przez rodziców i bliskich;
 8. Dostrzega korzyści będących efektem pracy ludzi.

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

,,Nasze przedszkole” – autorzy: M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba – Żabińska ; wydawnictwo Mac.

– program edukacji przedszkolnej realizują grupy; I, II, III, IV, V

,,Przedszkolak w świecie uczuć i emocji” – autorzy: M. Peskot,  , A. Staszewska – Miszek ; wydawnictwo WSiP.

– program edukacji przedszkolnej realizują grupy;  IV, V.

,,Here`s Patch the Puppy 1” – autorzy: J. Morris, J. Ramsen ; wydawnictwo Macmillan.

Programy wychowania przedszkolnego są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. z 2017r., poz. 895).

Od 1 września 2017 r. obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.  podstawa_programowa


PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

„POLSKA MOJA OJCZYZNA”  

 1. Tworzenie warunków sprzyjających poznaniu naszego kraju, historii, położenia geograficznego, przyrody, sztuki, i literatury.
 2. Wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej i kulturowej.
 3. Rozwijanie zainteresowań własną miejscowością i regionem.
 4. Budowanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa..

„SPOTKANIA ZE SZTUKĄ, CZYLI TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK”

 1. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dziecka w różnych formach działalności.
 2. Rozwijanie kreatywnych postaw.
 3. Wielokierunkowe wspieranie uzdolnień dzieci.
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci.

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

,,Wokół przedszkola” – autorzy: M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba – Żabińska ; wydawnictwo Mac.

– program edukacji przedszkolnej realizują grupy; I, II, III, 

,,Przedszkolak w świecie uczuć i emocji” – autorzy: M. Peskot,  , A. Staszewska – Miszek ; wydawnictwo WSiP.

– program edukacji przedszkolnej realizują grupy;  IV, V.

,,Here`s Patch the Puppy 1” – autorzy: J. Morris, J. Ramsen ; wydawnictwo Macmillan.

– program edukacji przedszkolnej z języka angielskiego wszystkie grupy, 

,,Moja mała Ojczyzna” – autorski program Maria Szczodra

,,Z literaturą w tle” – autorski program Małgorzata Panfil, Ewa Krakowska

Programy wychowania przedszkolnego są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. z 2017r., poz. 895).

Od 1 września 2017 r. obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.  podstawa_programowa

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa:

 • zadania wychowania przedszkolnego w zakresie opieki, nauczania i wychowania oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego, sformułowane są w postaci celów do osiągnięcia przez dzieci w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka:

1) fizycznego,

2) emocjonalnego,

3) społecznego,

4) poznawczego.


PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

„LITERATURA WANDY CHOTOMSKIEJ INSPIRACJĄ DO WSZECHSTRONNEJ AKTYWNOŚCI DZIECKA”  images

 1. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
 2. Wprowadzenie dzieci w świat Wandy Chotomskiej.
 3. Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie ciekawości świata.
 4. Rozbudzanie wyobraźni w twórczości dziecięcej.

„MATEMATYKA WOKÓŁ NAS BAWI I UCZY”

 1. Tworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.
 2. Wykorzystanie materiału przyrodniczego do działań matematycznych, podczas zabaw sensorycznych i eksperymentowania.
 3. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.
 4. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci.