Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola nr 49 „Bajkowy Ogród”.

Przedszkole nr 49 „Bajkowy Ogród” w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola 49 „Bajkowy Ogród” w Gdyni.

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza Tab. Tytuł menu lub podmenu wyświetlany jest w lewym górnym górnym rogu ekranu i może zostać wybrany po wciśnięciu klawisza Enter.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Rymasz, przedszkole@p49.edu.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58-625-54-93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 49 „Bajkowy Ogród”, ul Steyera 2, 81-175 Gdynia
Placówka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście główne do budynku od ul. Steyera jest podjazd dla wózku, w wejściu głównym progi. Można korzystać z miejsc do parkowania  poza przedszkolem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek nie posiada wind. Budynku nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych – nie ma takich miejsc

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach – brak

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – brak